Implementace nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako Váš poradce a terapeut zodpovídám za ochranu osobních údajů klientů (tzv. subjekty osobních údajů) a jejich zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

ZÁKLADNÍ POJMY

Subjekt údajů: (dále jen „klient“): Fyzická osoba, která vstupuje do prostor poradny, komunikuje s terapeutem v souvislosti s poskytováním poradenských a terapeutických služeb. Osobní údaj: Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se subjektu údajů. Správce: Mgr. Andrea Lazarská, sídlo Topolová 1508, 76861 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 87419050.Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů, mě můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty (andrea.laz@seznam.cz). Zpracováním osobních údajů: Jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Účel zpracování osobních údajů: Cíl, pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o zpracování osobních údajů, tedy že:
• budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především vašeho uděleného souhlasu,
• plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.Pro naši spolupráci zpracovávám tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, email, IČ a telefonní číslo, případně vaše fakturační údaje pro vedení účetnictví, a to pouze za účelem realizace domluvené služby. Zpracovávám jiné osobní údaje, které mi sami svěříte a které potřebuji znát k posouzení vašeho aktuálního stavu a nastavení správné terapeutické pomoci/ájurvédské léčby.Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu, kterou stanoví platná legislativa, a dále dle trvání terapeutické péče.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Osobní údaje jsou uloženy na pevném disku počítače, který je chráněn heslem. K počítači a heslu má přístup pouze správce. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům má přístup pouze správce.

PRÁVA KLIENTŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo na následující:
• Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
• Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
• Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
• Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
• Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.
• Máte právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. (V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy vymažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.)
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: andrea.laz@seznam.cz.Dovoluji si Vás ujistit, že jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné třetí straně.